Als professional heb ik een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, welke geldig is tijdens mijn activiteiten.

Ondernemingsnummer: BE 742 470 068

KarenVerdegem@gmail.com

Artikel 1: Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer (HHF) en de klant met betrekking tot de verstrekken zorgen ten behoefte van de kat.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de geboden diensten, welke door de klant bevestigd worden door de schriftelijke overeenkomst te handtekenen.

Artikel 3: Algemene bepalingen

3.1 De ondernemer heeft het recht om foto’s te maken van de dieren en deze te gebruiken op sociale media. Indien de klant dit niet wenst, moet dit schriftelijk medegedeeld worden.

3.2 De ondernemer heeft het recht een dienst te weigeren, ook na een eerste kennismaking en dient hiervoor geen reden op te geven. Deze wijziging zal ten laatste 24u na het kennismakingsgesprek aan de klant bericht worden.

3.3 In geval de afwezigheid van de klant vroegtijdig wordt beëindigd, kan deze geen terugbetaling eisen voor de afgesproken diensten.

3.4 Indien de afwezigheid van de klant verlengd wordt, dient de ondernemer zo snel mogelijk verwittigd te worden. De klant dient deze verlenging schriftelijk via mail of via SMS aan te vragen. De ondernemer zal alles in het werk stellen om de klant zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden. Indien nodig vraagt de ondernemer eventueel hulp aan collega-oppassers.

3.5 De ondermer probeert rekening te houden met de gewenste tijdstippen van de bezoeken maar kan deze niet garanderen. Uiteraard zullen katjes die medicatie moeten krijgen prioriteit krijgen.

Artikel 4: Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen, wordt vastgelegd in de overeenkomst. Dit is een vaste prijs voor de catsitting en een vaste km vergoeding berekend vanaf de thuisbasis van de ondernemer en mbv Google Maps. De prijs van de gedragsconsulten verschilt naargelang het gekozen traject.

4.2 Prijsstijgingen zullen vermeld worden onder de rubriek “tarieven” op de website.

Artikel 5: Betalingen

5.1 De factuur voor catsitting dient te worden voldaan voor de aanvang van de vakantie. Traject Snorre en Traject Robin dienen voldaan te worden binnen de 14d na het beëindigen van het traject. De betaling dient te gebeuren op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

5.2 Bij annulering 1 maand voor de start van de catsitting dienen er geen annulatiekosten te worden betaald. Bij annuleren korter dan 1 maand voor de afgesproken catsitperiode, dient 50% van de catsitperiode te worden vergoed. Bij annulering van coachingtrajecten waarbij reeds analysewerk gedaan werd, zal het volledige traject worden aangerekend.

Annuleringen door de klant dienen schriftelijk te worden meegedeeld. Artikel 5.1 en 5.2 vervallen als er een geldig dokterattest voor de klant of dierenartsattest kan voorgelegd worden.

Artikel 6: Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

6.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de afgesproken periode de verzorging te verlenen op een professionele wijze.

6.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant en dit ten aanzien van de verzorging van het dier.